Csöngei Önkormányzati Hírlevél - 2015. január

2015 01.22-én ismét véradás volt községünkben, ez a pár sor a véradóknak szól:

Mintha az ég is mosolyogna,
ahol ember-emberen segít,
ahol a szeretet hálója
szinte mindenkit bekerít.

A vérüket szívesen adják,
segítenek az embereken,
várja, tõlük az egész világ
felépülnek majd a betegek.

Amikor eljön az az óra,
élet-halál egyszer harcba száll,
ilyenkor az a legfontosabb,
ha a drága vércsepp készen vár.

A véradók különlegesek,
nem kell hozzá külön tudomány,
azért élnek, hogy segítsenek,
hogy élet gyõzze le a halált.

A ragyogó vörös vércseppet,
õrizzük, ha már életet ad,
hát világszerte becsüljük meg
az önkéntes véradóinkat.


Hírek

A hivatal 2015.01.05-tõl mindennap 8-16-ig nyitva van állandó ügyintézõvel. Természetesen, ha bármi problémájuk van szívesen állunk rendelkezésükre.

Szociális tûzifa kérdése. Várhatóan jövõ hét közepén határoz a képviselõ testület és a következõ napokon a tûzifa kiosztásra kerül.

Sajnos a Start mintaprogram keretében benyújtott pályázatunkat, amit járda felújításra nyújtottunk be elutasították. Azt javasolták, hogy a pályázatban benyújtott feladatokat a hagyományos közfoglalkoztatás keretében valósítsuk meg, amelyhez megpróbálnak maximális támogatást biztosítani. Mivel mindenképpen úgy gondoltam, hogy önerõt kell beletenni, ezért még nem mondtam le errõl a lehetõségrõl. Bár ez nem mehet az utak felújításának rovására, de errõl késõbb olvashatnak.

Nagyon fontos információ. Mivel a kormány 2015 01.01-tõl megváltoztatta a segélyezési rendszert itt szeretném tájékoztatni önöket a szabályokról.

1. Változások 2015. január 1-jétõl:
Kisebb, jogalkalmazást segítõ módosítások.

2. Változások 2015. március 1-jétõl:
A szociális segélyezési rendszer átalakítása egy átláthatóbb ellátórendszer kialakítása érdekében. Az átalakítás fõ elemei:
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek:
- Egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök;
- Módosul a szociális törvény alapján kötelezõen biztosítandó ellátások köre;
- Bõvül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában.
Átalakul a finanszírozás rendszere.

3. Változások április 1-jétõl:
A pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerének bõvítése.

4. 2015. szeptember 1-jétõl: óvodáztatási támogatás megszûnése.
2015. március 1-jétõl a szociális törvény alapján kötelezõ segélyek államigazgatási (járási), míg az önkormányzatok által nyújtott segélyek egységesen önkormányzati hatósági (képviselõ-testületi) hatáskörbe kerülnek.
Az állam által – a járási intézményrendszer útján – kötelezõen nyújtott ellátások:
- Idõskorúak járadéka
- Aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítõ támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás)
- Alapösszegû, emelt és kiemelt ápolási díj
- Alanyi és normatív közgyógyellátás
- Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
A hatáskörváltás az aktív korúak ellátását érinti.
Alkalmazása: a folyamatban lévõ ügyekben is.
Foglalkoztatást helyettesítõ támogatás
- Az ellátásra való jogosultság megállapítása jegyzõi hatáskörbõl a járási hivatal hatáskörébe kerül. Egyéb szempontból az ellátásra való jogosultság feltételei, az ellátás összege (22 800 Ft) nem változnak.

Rendszeres szociális segély
- A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétõl átalakul. A módosításokat a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
- A korábban rendszeres szociális segélyre jogosult ellátotti kör más támogatásokra válhat jogosulttá:
- foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra lehetnek jogosultak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltõk és az önkormányzat rendelete alapján jogosult személyek,
- az újonnan bevezetendõ egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak az egészségkárosodott és a gyermekük felügyeletét biztosítani nem tudó személyek.
A jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülõk jogosultsága 2015. január 1. és 2015. február 28. között a jegyzõ által felülvizsgálatra kerül.
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétõl egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.
A szociális törvény a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel:
- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére,
- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végzõ személy részére,
- a gyógyszer-kiadások viseléséhez.
Rendkívüli települési támogatás:
- képviselõ-testület a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az idõszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdõ személyek részére köteles nyújtani.

Változások 2015. március 1-jétõl, Átmeneti szabályok
- Lakásfenntartási támogatás: a 2014. december 31-ig megállapított ellátások a hatályos szabályok szerint egy év idõtartamra, a 2015. január 1. és február 28. között megállapított ellátások február 28-ig kerülnek biztosításra.
- Adósságkezelési szolgáltatás: A 2015. március 1-jét megelõzõen megállapított ellátások a 2015. február 28-án hatályos szabályok szerint kerülnek biztosításra.
- Méltányossági közgyógyellátás: A 2015. március 1-jét megelõzõen megállapított ellátásra és a 2015. február 28-án folyamatban lévõ ügyekben a 2015. február 28-án hatályos szabályokat kell alkalmazni (ezekben az esetekben a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot egy évre kell megállapítani).

Változások 2015.szeptember1-jétõl, Óvodáztatási támogatás megszûnése
- Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó rendelkezések a kötelezõ óvodáztatás bevezetésével összefüggésben 2015. szeptember 1-jével hatályon kívül helyezésre kerülnek a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvénybõl.
- Kérelmet 2015. június 4-e után nem lehet benyújtani.
- A 2015. június 5-én folyamatban lévõ ügyben a támogatást a 2015. október 31-ig terjedõ idõtartamra kell megállapítani.
- A 2015. június 5-ét megelõzõen megállapított támogatást 2015. október 31-ével meg kell szüntetni.
- Az utolsó folyósításra 2015 júniusában kerül sor.

Tehát a lényeg, mivel az állam a legtöbb segélyt átruházza az önkormányzatokra, ezért mindenkinek tudomásul kell vennie azt a tényt, hogy segély címén nem lehet szétosztani a község vagyonát, mert az a segélyt nem igénybe vevõ lakossággal szemben lenne igazságtalan. Természetesen, aki nagyon rászorul, azon továbbra is segítünk, de be kell látni a lehetõségeink behatároltak.

A költségvetés elfogadása után szeretnék összehívni egy falugyûlést, mert kaptam az utakra ár-ajánlatot, mivel ez több variációról szól,(javítás, kátyúzás, bazalt meddõ bedolgozás, adott utca teljes felújítás) ezt mindenképpen szeretném önökkel megbeszélni, hogy melyik lehetõség felelne meg legjobban a lakosságnak, természetesen az anyagi lehetõségeinkhez mérten. De egyelõre ez a legfontosabb teendõnk mivel az útjaink katasztrofális állapotban vannak.A hírlevél szerkesztõségének elérhetõsége: Polgármesteri Hivatal; 9513 Csönge, Dózsa u. 23.
tel.: 95/395-001; e-mail: csongepolg@gmail.com.

Észrevételek, kérdések leadhatók a hivatalban.


Vissza a Hírlevelek listájához

Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge


 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Csönge Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Csönge Község Önkormányzata
Csönge, Dózsa György utca 23.
Telefon/Fax: (95) 395 001
e-mail: csonge.ph@gmail.com
Verzió: 1.0 béta
Adminisztráció
Impresszum Szerkesztő:
webmester@csonge.hu